Septiktank

Verdt å vite

Trykk på spørsmålene for å se svar.

Hva skjer i septiktanken?

Dette skjer i tanken
Avløpsvannet renner sakte gjennom septiktanken. Dermed får tunge partikler tid til å synke til bunnen, mens lette partikler og fett flyter til overflaten. For å øke denne effekten, og motvirke støtvis utvasking av slam mot utløpet når f.eks oppvaskmaskin, vaskemaskin, dusj og do er i bruk samtidig, er kummen delt i flere kammer med gjennomløp i ulik høyder.

En tredelt septiktank er ofte inndelt på følgende måte:

 

septikk 3

 

Septiktanken bør være så stor i forhold til belastningen at avløpsvannet bruker flere døgn på gjennomløpet, men minst 9-10 timer. Dermed får tunge partikler tid til å synke til bunnen, og fett og tørrstoff tid til å flyte opp og legge seg på toppen.

 

septik 2

 

 

Etter hvert som slammet hoper seg opp i tanken, blir det mindre plass til nytt avløpsvann. Vannet får dermed kortere tid i tanken. Som følge av dette blir færre partikler avsatt i tanken og mer slam ført til utløpet. Resultatet er at utløpsvannet blir mer urent med påfølgende tilstopping i avløp og infiltrasjonsanlegg.

 

septikk 1

 

Når tanken er full, er renseeffekten lik null og tanken må tømmes. Det som i denne sammenheng er viktig å bemerke er at drenering og takvannsnedløp ikke må kobles til slamanlegget.
I tredelte tanker må kammer 1 og 3 være utstyrt med dykkert.
For anlegg bestående av tre separate tanker, som følger samme prinsipp som en tredelt tank, må alle tankene være utstyrt med dykkert.

Septiktankens formål og renseeffekt

Septiktanken samler opp partikler i avløpsvannet slik at de ikke får komme ut i bekker og vann, eller får tette avløpet eller infiltrasjonsgrøfta.

Ved regelmessig tømming av septiktanken kan det oppnås følgende renseeffekt:

 • Organiske stoff 20–30%
 • Fosfor 5–10%
 • Nitrogen ca. 5%
 • Dersom du har infiltrasjonsgrøft i tillegg til tanken, vil du oppnå enda bedre renseeffekt.

 

Hva skal ikke helles ut i vask/toalett?

Det som aldri skal helles vask, toalett eller sluk er:

 • Whitesprit og andre løsemidler
 • Malingrester
 • Sprøytemidler
 • Ikke organiske materialer som søppel, plast, truseinnlegg, våtservietter.

Hva skjer hvis du heller ut noe du ikke skulle ha gjort i avløpet?

Uhell kan skje. Hvis du skulle være så uheldig at du heller løsemidler eller andre miljøskadelige væsker i vasken, toalettet eller i sluken, ta raskt kontakt med Norsk Slam!

Da kan vi få ryddet opp i dette før vi kommer på ordinær tømming, og det vil ikke koste deg eller samfunnet mye ekstra.

Dersom dette ikke oppdages tidlig, og vi ved ordinær tømming tar slammet med oss, kan det medføre forurensning av flere hundre tonn kompost som da blir en svært stor kostnad for kommunen og en miljøbelastning. Spores forurensningen tilbake til deg kan du bli økonomisk ansvarlig for erstatning.

Sender du mye søppel i avløpet vil du få påminnelse fra entreprenøren og deretter kommunen om situasjonen og krav om at forurensning av slammet må opphøre.

Ring umiddelbart Norsk Slam for rask behandling av uhellet!

Ta kontakt på telefonnummer 982 87 127, eller kontakt din kommune, ved teknisk etat.

Hva skjer med septikslammet?

Septikslam er ikke avfall! Septikslam er organisk stoff som kan utnyttes på mange miljømessig gode måter.
I en eller annen form vil det tilbakeføres til jorden, og da ser vi helst at det er som gjødselvare eller jordforbedringsmiddel.

Septikslammet blir transportert til godkjente lukkede mottak for etterbehandling og gjenbruk.

Slammet kan bli lagt i kompost for hygienisering, det kan bli levert til utgjæring for produksjon av gass eller det kan bli behandlet på andre miljøriktige måter. Norsk Slam komposterer slammet som da blir blandet med annet organisk materiale som kan være bark, flis, halm samt sand og kalk. Komposten vendes med jevne mellomrom slik at den får godt med oksygen og gode forhold for mikrobene til å sette i gang gjæring. Temperaturen i komposten øker til et nivå der alt av uhumskheter som parasitter, ugressfrø og lignende dør.
Ferdig kompost blir analysert i et labratorium og analysene legger føring for hva komposten kan benyttes til. Ferdig kompost blir normalt en utrolig fin og næringsrik matjord som enten spres på innmark som gjødsel for gress eller korn, eller som overdekningsmateriale i veiskjæringer, midtrabatter, plener eller faktisk som torv på hyttetak.

Tenk derfor på at det du heller i vasken, sluket og toalettet kan være ødeleggende for en rik ressurs!

Hvordan foregår slamtømming?

Slamanlegg kan tømmes med traktor, slamsugebil eller avvanningsbil. Hva som benyttes i det enkelte tilfelle styres av hvilket utstyr kommunen har etterspurt i sitt anbud.

Med ordinær slamsugebil:

 • Innholdet i septiktanken blir sugd opp i slambilen gjennom en slange, og tatt med
 • En tank med ett kammer vil være tilnærmet tom etter tømming. En tank med to eller flere kammer vil hvert annet år (basert på tømmefrekvens) inneholde en vannmengde tilsvarende klaringtanken(e)s volum

Med avvanningsbil:

 • Innholdet i septiktanken blir gjennom slange sugd opp i slambilen gjennom slange
 • I bilen blir tørrstoffet skilt ut, og vannet ført tilbake til septiktanken gjennom sugeslangen. Etter denne prosessen vil slamtanken være tilnærmet full av vann etter tømming og det er normalt at det blir liggende ett slør av slam over vannet

Slambilen har rett til å benytte din vei til gårdsplass for adkomst og rett til å stå oppstilt på det sted sjåføren anser som mest formålstjenlig for å utføre sitt arbeid. Arbeidet skal utføres så skånsomt som mulig og til minst mulig sjenanse for omgivelsene. Innenfor hvilke tidsrom slamtømmingen kan utføres står beskrevet i din kommunes lokale slamforeskrift.

Ved utført arbeid skal kvittering overleveres eller legges igjen hos deg.

Hva gjør jeg når slamtanken er full?

En lukket tank (lukket anlegg) er full når man ser den er full. Den må da tømmes så snart som mulig. Har du derimot en septiktank med avløp er våtvolumet nesten konstant det samme. Det vil si at tanker kun få dager etter at den er tømt på ny er full av vann. Begrepet «full septiktank» brukes først når innholdet av organisk materiale (slam) er så høyt at renseeffekten er minimal. Det er normalt da man begynner å oppleve avløpsproblemer fra tanken. Tanken må da tømmes. (Les; «Hva skjer i septiktanken»)
Hva gjør jeg når vann kommer opp av sluk?

Vannet går ikke ned når du skyller ned i sluken eller toalettet skyller ikke ned.

Ta av lokket på tanken. Hva ser du?

dykkertSer du toppen av skilleveggene eller ser du dykkertene (innløp eller avløpsrør)?
I så fall er det en fortetning mellom huset og slamtanken og sannsynligvis ikke noe feil med slamtanken.
Sjekk om det er mye fast slam/masse på toppen av innholdet i tankens hovedkammer (det største) Er det over 20 cm kan det være rett å bestille slamtømming. Hvis ikke, sjekk om innløpsdykkerten er tett. Dette gjør du enklest ved å benytte en 1/2-1 tommers plastslange. Tre denne ned gjennom innløpsdykkerten mot bunnen av tanken gjentatte ganger. Hjelper ikke dette må slamtanken tømmes og innløpet spyles eller stakes.

 

Ser du ikke toppen av skilleveggene eller dykkertene helt ned til innløp eller avløpsrør?

I så fall er volumet i tanken for høyt og det indikerer at det er utløpet fra tanken som er tett. Tanken må da tømmes og utløpet spyles eller stakes.

 

 

Kloakklukt i huset

Etterfyll vannlåsene i vasker og sluker. Dette gjøres ved å skru på alle vasker i huset og la dem renne i 2 minutter. Vannlåsene kan tørke ut på grunn av varmekabler eller lite bruk. Dersom du fyller litt matolje i slukene vil oljen legge seg som ei hinne over vannet og forsinke fordampinga fra vannlåsen.

Kloakklukt utomhus

Kontroller om det er montert lufting av kloakkanlegget. Lufting av kloakk bør helst gå over tak.Ved spesielle værsituasjoner kan lufting over tak føre til vond kloakklukt selv om luftingen fungerer. Dersom det er tilfelle, kan man ta av røret i luftehatten og montere en spesialventil. En slik ventil tilfører nødvendig luft ved tapping og lignende, og hindrer luktutslipp. Kontakt rørlegger for nærmere informasjon.

Kloaklukt på finværsdager

Hvis det på varme sommerdager kjennes en eim av kloakk langs veggene kan du lukte i et av nedløpsrørene for takrenne. Hvis du kjenner tydelig kloakklukt er det svært mye som tyder på at drenering og takrenneavløp er satt på kloakkavløpet. Dette bør du da raskest mulig få gjort noe med, da det for det første medfører økt forurensning fra slamtanken, og for det andre er en stor risiko for at du får tilbakeslag av kloakk til dreneringen. Får du tilbakeslag til drenering fra slamanlegget blir dreneringsmassen forurenset og du vil ikke bli kvitt kloakklukta på flere år, med mindre du graver opp og skifter ut både dreneringen og dreneringsmassen.

Hvordan vet jeg at slamanlegget har blitt tømt?

Renovatøren vil overlevere eller legge igjen kvittering ved tømming, på lett synbart sted. Dette er ditt bevis på hva som er gjort, samt eventuelle avvik som er oppdaget av renovatør.
Jeg har fått et avvik/merknad på slamanlegget hva gjør jeg nå?

Dersom du har fått et avvik, så skal du som eier utbedre dette. Det vil som oftes være at du må fjerne ting som hindrer oss i å nå frem, for eksempel nedfall grener. Dersom avviket er av en slik art at du ikke får til å fikse det selv kan du kontakte oss i Norsk Slam eller din kommune for å få råd og hjelp.

De mest vanlige avvik er:

 • Slamtanken er vanskelig å komme til
 • Tanken har dårlig lokk
 • Dykkert mangler
 • Bunn mangler
 • Tanken har tett utløp
 • Tanken lekker (grunnvann inn og slam ut)
 • Skillevegger er ødelagt
 • Utløpet er tett
 • Søppel/uorganisk materiale i slammet
 • Overbelastet anlegg

Det blir også sett etter synlige forurensningsproblem med utslipp, sandfiltergrøfter med mer. Graverende avvik blir dokumentert med bilde. Bilde overleveres ikke kunde men sendes kommune for dokumentasjon av avvik.

Ett avvik beskrevet på tømmekvittering er å oppfatte som første varsel fra kommunen. Utbedrer du avviket og gir beskjed med dokumentasjon til din kommune er saken grei. Utbedrer du ikke avviket må det regne med at det kommer pålegg fra kommunen.

Hvorfor er ikke slamanlegget mitt tømt?

Det finnes flere grunner til at vi ikke tømmer slamanlegget ditt. Når dette ikke skjer vil vi alltid legge igjen en kvittering som forklarer hvorfor anlegget ikke er tømt.

De vanligste grunnene til at vi ikke tømmer slamtanken er følgende:

 • Når slammet er sterkt forurenset av søppel/ikke-organisk materiale
 • Når hindringer gjør at vi ikke får utført jobben vår og vi har bedt deg om å ordne opp sist vi var på besøk. Dette kan være:
  • For dårlig veistandard
  • Rydding av kvist og greiner event andre hinder i adkomstvei
  • Rydding av vegetasjon eller andre hinder rundt slamtank/anlegg
  • Lokk ikke oppgravd (snø, is, jord)
  • Lokkets vekt overstiger 50kg
  • Endringer som medfører at sugehøyder overstiger 9 meter
 • Ved sterk mistanke om at slammet er forurenset av kjemikalier (maling, olje, løsemidler etc.)
  • Dersom du opplever at slamanlegget ditt ikke er tømt må du utbedre de avvik som vi har beskrevet på kvitteringen selv. Deretter så tar du kontakt med oss for å bestill en ny tømming. Husk å rett opp i da opp avviket før du bestiller ny tømming om du ikke har lyst til å bli fakturert av kommunen for tømmingen.
Hvilke krav stilles til septiktank og avløp?

Her kan du sjekke hvilke retningslinjer som du er forpliktet til å følge.

 • Alle WC skal være tilkoblet kommunalt avløpsnett/renseanlegg eller ha septiktank.
 • For enkel bolig skal en tank som har utløp ha tre kammer og minimum 4 m³ våtvolum.
 • For to boenheter skal en tank som har avløp ha tre kammer og minimum 7 m³ våtvolum.
 • Utløp skal være tilkoblet kommunalt nett eller være tilkoblet infiltrasjonsanlegg.
 • Alle byggenheter som har innlagt vann og utstyrt med avløp skal ha utslippstillatelse.
 • Slamanlegget skal være tett. Det skal ikke lekke ut slam og ikke ta inn grunnvann.
 • Anlegget skal ha tre kammer som kan bestå av en tredelt tank, eller tre separate tanker etter hverandre.

Eldre WC er underlagt enklere krav, men skal likevel tilfredsstille de krav som var gjeldende da enheten ble etablert. Det er verd å vite at så snart man skal endre på noe vedrørende et slamanlegg er man automatisk underlagt dagens gjeldende krav til avløpsanlegg.

Endring, restaurering eller etablering av nytt slamanlegg skal søkes kommunen.

Kontakt oss gjerne for råd og tips vedrørende restaurering og etablering av slamanlegg.

Husk at høyeste sugehøyde av slam er 9 meter.

Hva er mitt ansvar i forbindelse med tømming?

Du har et ansvar for at vi kan kjøre frem til ditt slamanlegg. Det vil si at privat adkomstvei, inklusive broer og stikkrenner, er av en slik kvalitet (bredde, stigning, kurvatur og bæreevne) at den tåler slamkjøretøyets tyngde på 8 tonns akseltrykk. Hvis så ikke er tilfelle er det din plikt og ansvar å melde fra om dette i godt tid før slamtømmeren ankommer, til sin kommune eller Norsk Slam. I slike tilfeller må vi finne på noe lurt for å hente slammet ditt. Vi kan for eksempel tømme anlegget når det er frost i jorda eller med et lettere kjøretøy. Så lenge du sier i fra så fikser vi det.
Du har et ansvar for å holde adkomstveg fri for kvister og greiner fra trær slik at vi kommer frem.
Du har et ansvar for at vi kommer til slamtanken. Før slamtømmeren ankommer skal tanken være gjort tilgjengelig, jord og fremmedlegemer fjernet fra lokket. Ligger tanken i vegetasjon, busker, kratt, bringebær, ris eller brennesleskog skal dette være fjernet slik at arbeidet kan utføres effektivt og kvalitetsmessig.
For at du skal rekke å grave frem slamanlegg der det er nødvendig vil vi alltid varsle deg via telefon eller SMS senest dagen før tømming.

Fant du ikke svaret på det du lurte på?
Kontakt oss på telefon: 982 87 126 eller post@norsknavigasjon.no så hjelper vi deg gjerne!