Tjenester

Tjenester

Strengere krav krever nye løsninger

oversikt

Fremtidens miljøkrav vil stille stadig strengere krav til kartlegging, dokumentasjon og kvalitetssikring. Disse kravene er på vei til å kreve mer enn hva en enslig kommune har ressurser til å innfri da det krever spesialisert personell og dyre spesialiserte kontorløsninger.

Muligheten for mange kommuner ligger i å jobbe smartere. Samarbeid mellom offentlig og privat næringsliv gjør at kvaliteten kan løftes både raskt og høyt mens kostnadene holdes nede. Innføring av ett nasjonalt administrasjonssenter åpner mulighetene for kommunene til å få tilgang til høyt kvalifiserte tjenester, skape ny utvikling, ny teknologi og derved ikke bare kunne møte utfordringene, men ligge i forkant av utfordringene Ved å tenke sammen, tenke fellesskap, tenke fremtid og dra lasset i samme retning sammen med kommunene og entreprenørene har vi tatt utfordringene, grepet mulighetene og skapt løsningene. Vi er straks i mål.

Kommunene som knytter seg til vårt tjenestetilbud vil i fremtiden kun ha ansvar for å utføre behandling av søknader om bruksendring og fritak, utstede faktura, utstede pålegg til sine abonnenter, og betale sine entreprenører. Ferdig utarbeidet grunnlag og dokumentasjon for dette får de levert fra Norsk Slam i på den måten de selv ønsker.

Nøkkelinformasjon om tjenestene:

 • Det er kostnadsfritt for enhver kommune å knytte seg til Norsk Slam sine tjenester.
 • Etablering av kommunens egne grunnlagsdata går på fast pris per slamanlegg ved etablering.
 • Driftskostnaden er forutsigbar da den knyttes til det enkelte slamanlegg/tømming/år.
 • Ingen binding da oppsigelsestiden er to måneder.
 • Kommunen har ingen kostnader eller ansvar knyttet til investering i datasystemer eller internkostnader og ansvar knyttet til drift av datasystemer.

 

Enkelt og effektivt administrerer av slamtjenesten

gjerde

Vi samler inn alt av data om ett slamanlegg. ALT!

Kartlegging, dokumentasjon og innmåling av alle anlegg, service / tømmepunkter (slamavskiller, pumpekummer etc) tilstand, bruksomfang, volum, behov, tilgjengelighet, forurensning, tømmefrekvenser, eier etc

Kartlegging og dokumentasjon på etterbehandling og gjenbruk (sporing)

Vi vet da hvilket anlegg som befinner seg på den enkelte eiendom i den enkelte kommune, den enkelte landsdel, hva det er tilknyttet, dets beskaffenhet, beliggenhet og kvalitet, dets belastning og dets tilgjengelighet. Og vi vet nøyaktig hvilket utstyr det kan behandles med og vi vet til enhver tid hvor det enkelte slamkjøretøy befinner seg uavhengig at om det er en av våre egne eller om det tilhører kommunens egen entreprenør.

Vi har døgnvakt og betjener like godt og raskt ett slamanlegg i Kirkenes som ett på Lindesnes. Lokalkunnskapen har vi med 30 cm nøyaktighet og ser alt vi trenger i egenutviklet administrasjonsverktøy med det fremste av GIS teknologi og flyfoto. Med online oppdatering av matrikkelen har vi også kontroll både på hjemmelsoverganger og kontaktpersoner.

Nøkkelinformasjon om tjenesten

 • Etableringen / innsamlingen av nødvendige grunnlagsdata betales av den enkelte kommune Alle data og parameter som etableres er derfor den enkelte kommunes eiendom.
 • Kommunen har til enhver tid full tilgang til alle data. (Et fullstendig og korrekt feltmessig anbudsgrunnlag for til eks slamtømming kan hentes ut på minutter.)

 

 

 

Få oversikt gjennom komplett dokumentasjon

flyvinge

 

Gjennom våre nettsystemer får kommunen den dokumentasjonen de trenger for å ha full oversikt over hele slamtjenesten. Tømmerapporter, avviksrapporter, dokumentasjon sendes til kommunen i den form og i den frekvens kommunen selv ønsker det.

Kvaliteten på rapportene er av en slik kvalitet at:

 • Pålegg kan utstedes uten å dra ut på befaring.
 • Faktureringsgrunnlagene går direkte inn i kommunens økonomisystem.

I vårt sakssystem lagres alt av informasjon i egen dokumentbank.

 

 • Søknader, tillatelser, analyser og godkjennelser.
 • Avvikshåndtering med god sporings mulighet, og historiske data lagres så lenge kommunen ønsker.

Kort sagt. Absolutt alt du trenger å vite, alt du trenger å ha tilgang på vedrørende spredte avløp, slamanlegg og slamavskillere finner du dokumentert hos oss.Kommunene får mindre belastning på egne ansatte, og kommunenes ansvar for spredte avløp ivaretas av oss.

Vi rapporterer til kommunene det de ønsker/trenger å vite og kommunene inntar en overordnet rolle som kontrollerende organ.

 

Vit hvem som er dine abonnementer

Tre

.

Hvor godt kan det ikke tenkes å være å bare kunne logge seg inn i ett system. Søke på navn, adresse, GNR.BNR o.l. og finne en tid hver oppdatert informasjon om abonnenten, anlegget, anleggets tilstand, anleggets beliggenhet, tømmedata, avviksdata, kjøreplaner uten å ha ansvaret for at det faktisk fungerer, og at det til en hver tid er oppdatert og korrekt.

Eller hente ut dokumentasjon på etterbehandling av slammet og se og vite at man har alt på stell.

Det er å ha kontroll, det er å forvalte sitt ansvar.

 

Slik er det å være tilknyttet Norsk Slam.

 

Spar tid med automatisk faktureringsgrunnlag

tid

Fra våre systemer får kommunene sanntidsrapporter med faktureringsgrunnlag inn i sitt eksisterende økonomisystem så ofte du selv ønsker. Dataene mates inn og fjerner alt behov for manuell innregistrering av data. Alle data vi utleverer er kvalitetssikret og dokumentert slikt at ettersyn og godkjennelse på kommunalt nivå er unødvendig. Kommunens jobb blir å trykke på faktureringsknappen.

Samme data danner grunnlag for det kommunen skal betale sin entreprenør. Det blir slutt med at entreprenøren sender fakturagrunnlag til kommunen. Kommunen vet hva entreprenøren skal ha betalt for, da alt entreprenøren utfører går via dette systemet. Dette gjelder også ekstratømminger og nødtømminger.

 

Informer dine kunder

sky

Service og informasjon er viktig.

Skal en abonnent bli bevist hva han heller i sluk eller toalett må informasjon gjøres tilgjengelig.

Skal man greie å holde ned priser og kostnader på slamtømming må abonnenten få tømmevarsel og vite når entreprenøren kommer slik at han kan legge til rette for tømming. Og skal man kunne jobbe effektivt må abonnenten gjøres oppmerksom på hva som kreves av veistandard, snuplasser og tilgjengelighet.

Denne hjemmesiden kommer vi til å jobbe aktivt med sammen med våre kunder for å gjøre den til abonnentens eget oppslagsverk. Her skal informasjon være lett å finne. I tillegg vil vi linke denne opp til kommunenes egne hjemmesider men også vil vi fortsette med å annonsere i lokalavis og sende ut meldinger via SMS. Og alltid skal abonnenten ha en kvittering fra entreprenøren når arbeidet er utført. Hva som ble utført, når og om det er registrerte avvik abonnenten må ta tak i.

 

Intelligente slambiler reduserer behov for opplæring

Test

 

Med våre systemer installert i slambilene kan man se på bilen som ett meget intelligent kjøretøy.

Bilen, ikke sjåføren.

Bilen vet av og kjenner tilstanden til ett hvert slamanlegg, han kjenner mulighetene og begrensningene knyttet til det enkelte anlegg med tanke på utførelse av slamtømming. Han kjenner alle avvik, all tømmehistorikk. Han vet nøyaktig hvor anlegget befinner seg, hva det er tilknyttet, dets tømmefrekvens og hvem som eier det.

Det gjør at enhver sjåfør kan utføre ett hvert oppdrag hvor som helst når som helst. Dette reduserer entreprenørens kostnader med tanke på opplæring.

Og det åpner mulighetene for at en kommune kan velge seg hvilken som helst entreprenør og få tjenesten korrekt utført da lokalkunnskapen ivaretas av systemene fra NOS.

Både, kommune, entreprenør og abonnent blir langt mindre personavhengig og derved også langt mindre sårbar ved «turnover» av sjåfører, entreprenører eller bytte av huseier.

Vi utstyrer slambilene med verktøy for navigasjon, arbeidsbeskrivelser, avvikshåndtering og sanntidsrapportering. I tillegg til at vi sørger for at en skriver for å skrive ut kvitteringer til abonnentene er på plass. Dette gjør at alle som benytter våre systemer vil kunne finne frem og utføre jobben korrekt og rapportere korrekt uten å være lokalkjent eller ha bransjeerfaring fra slam.