Holtålen banner

Holtålen

Holtålen har litt i overkant av 2000 innbyggere og det er omtrent 1000 separate avløpsanlegg/slamtanker i kommunen.

Rutiner for slamtømming

Alle hovedtømminger av slam gjennomføres i perioden juni – september. Kjente ekstratømminger kjøres samtidig som hovedtømminger. Ellers kan hastetømminger bestilles ved behov.

Hvordan varsles du som abonnent om forestående tømming?

Vi annonserer i lokalavis og på kommunens nettsider.

Tømmefrekvenser

Minimum Tømmefrekvensen for de enkelte typer anlegg er satt i forurensningsloven.

 Type                                 Helårsbolig                Fritidseiendom
Slamavskillere                   Hvert andre år              Minimum hvert 4. år
Tette tanker                       Minimum årlig              Minimum årlig
Minirenseanlegg               Hvert år                          Hvert år

Prisen for slamtømming vedtas hvert år av kommunestyret. Dette i kommunens Gebyr og betalingsregulativ.

Separate avløpsanlegg generelt:

Som eier har du ansvar for at anlegget er i forskriftmessig stand, og tilfredsstiller til en hver tid satte krav i forurensningsloven. Kommunen er forurensnings og tilsynsmyndighet. (anlegg etter kap. 12 og 13)
Minirenseanlegg spesielt:
serviceavtale skal foreligge. Kommunen har tilsynsmyndigheten. Jfr. Forurensningsloven. Eieren av minirenseanlegg er pliktig til å føre drift/tilsyn og vedlikeholds-logg for minirenseanlegg som kan fremvises kommunen på forespørsel.

Øvrig:

Husk at hus som tas ut av bruk, stilles til forfall eller saneres, skal ha en slutt-tømming på slamanlegget.

Tlf Norsk Slam:                             98287128
Tlf Holtålen kommune:             72417600
Tlf Entreprenør:                          72853294/91884123
Sjåfør:                                              47465007